Categories

Manufacturers

Specials

No specials at this time.

1. Właścicielem hurtowni www.hurtowniaspozywcza.eu jest firma PolProd sp. z o. o. z siedzibą w Rudawie, ul. Krakowska 10, NIP PL-5130218734 , Regon 121452139 wpisana w Krajowy Rejest Sądowy. Kapitał zakładowy Spółki w wysokości 50.000,00 zł wpłacony w całości.

2. Zamówienia w naszej hurtowni mogą składać wyłącznie zarejestrowani klienci firmy PolProd. Aby zostać naszym klientem należy przejść na strony głównej firmy pod adres www.polprod.pl (wystarczy kliknąć na nasze logo na górze strony) i wypełnić pola znajdujące się pod zakładką "Zostań naszym klientem", lub poprzez hurtownię internetową wpisując swoje dane. Po weryfikacji danych, zostanie Państwu przydzielony kod dostępu do hurtowni. Od tego momentu ceny staną się dla Państwa widoczne. Niezbędnym warunkiem do uzyskania kodu jest podanie adresu e-mail oraz europejskiego numeru identyfikacji podatkowej.

3. Firma PolProd nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło użytkownika naszego serwisu.

4. Ceny są ukryte dla niezalogowanych klientów. Po zaakceptowaniu przez nasze biuro, zostanie Państwu udostępniona możliwość logowania.

5. Do cen podanych na naszych stronach nie dochodzą żadne podatki, czy też inne ukryte koszty dodatkowe pod warunkiem, że odbiorca towaru znajduje się poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej i posiada Europejski Numer Identyfikacji Podatkowej.

6. Ceny walutowe w hurtowni bazują na aktualnych tabelach kursów NBP. Kursy te są uaktualniane w trybie codziennym.

7. Ceny w hurtowni i na fakturze pro-forma wygenerowanej po złożeniu zamówienia, a fakturze właściwej mogą się nieznacznie różnić, co wynika z różnicy kursowej walut w NBP w momencie składania zamówienia i momentu wystawiania faktury właściwej dla klienta, jak również z powodu zmian cen u dostawców towarów.

8. Jeżeli wartość faktury nie przekracza 100,00 € - doliczamy 100,00 € kosztów transportu, w przedziale 101,00 € do 300,00 € - doliczamy 50,00 € kosztów transportu, w przedziale od 301,00 € do 500,00 € - doliczamy 25,00 € kosztów transportu, natomiast faktury o wartości powyżej 501,00 € nie będą obiążane żadnymi dodatkowymi kosztami.

9. Wszystkie zamówienia, które dotrą do nas do godziny 24:00 w czwartek, zostaną zrealizowane przy następnej dostawie. Późniejsze zamówienia będziemy również starali się zrealizować, jednak nie gwarantujemy w ich przypadku pełnej realizacji.

10. Płatność za zamówione towary następuje w okresie próbnym gotówkowo kierowcy przy odbiorze zamówionych towarów lub też w formie przedpłaty kartą kredytową poprzez platformę PayPal w momencie składania zamówienia. Przy przedpłacie PayPal ewentualna różnica wynikająca z wachań kursowych, o których mowa w pkt. 3, lub też z innych powodów, zostanie wyrównana przy dostawie towaru. Firma nasza po okresie próbnym może odstąpić od zasady płatności gotówkowej wobec wybranych klientów, co uwidoczni się automatycznie w panelu "Płatności" przy składaniu zamówienia, gdzie pojawią się dodatkowe opcje dla konkretnego, zalogowanego klienta. Warunkiem wysyłki towaru dla odbiorców prywatnych jest uregulowanie pełnej należności po otrzymaniu faktury właściwej (nie mylić z fakturą pro-forma) poprzez PayPal lub przelew na nasze konto bankowe.

11. Do momentu pełnego uregulowania należności za dostarczone towary, pozostają one własnością firmy PolProd.

12. Dostawy realizowane są w trybie tygodniowym według harmonogramu podanego na naszych stronach internetowych. Terminy składania następnych zamówień, jak i następnych dostaw są wyszczególnione w górnym panelu hurtowni w zakładce „Terminy”.

13. Wymagane jest zamawianie w opakowaniach zbiorczych, podanych w nawiasach przy opisach towarów, lub ich wielokrotności. Każde zamówienie, które nie będzie wielokrotnością opakowania zbiorczego, zostanie przez naszą firmę zaokrąglone w górę do pełnej jednostki. Przykład - opakowanie zbiorcze zawiera 6 jednostek, więc przy zamówieniu 10 opakowań zostanie dostarczone 12, czyli 2 opakowania zbiorcze po 6 sztuk. Przy pewnych produktach i grupach produktów, zasada ta nie obowiązuje i możliwe jest zamawianie towarów na sztuki.

14. Dostarczony towar należy sprawdzić pod każdym względem przy dostawie i ewentualne reklamacje zgłosić kierowcy. Późniejsze reklamacje mogą skutkować ich negatywnym rozpatrzeniem przez naszą firmę.

15. W przypadku uznanych reklamacji roszczenia klienta zostaną wyrównane fakturą korygującą przy następnej dostawie towarów.

16. Rezerwujemy sobie prawo omyłkowego opisu towaru, jeżeli takowy opis został nam przekazany przez dostawcę/producenta.

17. Firma PolProd zastrzega sobie prawo do wycofania się z proponowanych promocji przed czasem bez podawania przyczyny.

18. Firma PolProd nie ponosi odpowiedzialnosci za niedostarczenie towaru z przyczyn od niej niezależnych i wypadków losowych, jak również nieprawidłowego funkcjonowania platformy internetowej wywołanej problemami natury technicznej.

19. Nieuzasadnione nieodebranie zamówionego towaru przez klienta skutkować będzie obciążeniem go pełną wysokością wartości faktury plus 150 € kosztów manipulacyjnych.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.

21. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy PolProd.